Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Sandomierz

 

Rozdział I
Przepisy ogólne.
§ 1.
 

1.    Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego, zwany dalej regulaminem, określa warunki obsługi podróżnych oraz warunki przewozu osób i
 bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego i nadzorowanego przez Gminę Miejską Sandomierz.

2.    Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)    pojazd - środek transportu wykorzystywany przez przewoźnika w lokalnym transporcie zbiorowym,

2)    przewoźnik - podmiot wykonujący na zlecenie Gminy Miejskiej Sandomierz usługi przewozowe pojazdami,

3)    przewóz - transport osób oraz bagażu wykonywany przez przewoźników,

4)    pasażer - rozumie się przez to każdą osobę, która zawarła umowę przewozu lub przebywa w pojeździe,

3.    Przewoźnik wykonujący przewozy osób w lokalnym transporcie zbiorowym powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym korzystanie z środków transportowych.

4.    Środki transportu, którymi wykonywane są przewozy osób w lokalnym transporcie zbiorowym powinny być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera w tym wyposażone w tablice kierunkowe oraz nazwę przewoźnika, albo organizatora.

5.    Przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportu na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych oraz dworcach z wyłączeniem przystanków komunikacyjnych przeznaczonych dla wysiadających pasażerów.

6.    W rozkładzie jazdy, mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora.

7.    Wsiadanie i wysiadanie pasażerów może odbywać się tylko i wyłącznie na przystankach komunikacyjnych określonych w rozkładzie jazdy.

8.    Przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty obowiązujący u niego cennik lub taryfę opłat, a ponadto w każdym środku transportu powinien znajdować się wyciąg z cennika opłat lub taryfy.

9.    Przewoźnik jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych, a także informację z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem powinna posiadać czytelny identyfikator.
 

Rozdział 2.
Prawa i obowiązki pasażera i przewoźnika
§ 2.
 

Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

 

§ 3.

1.    Opłatę za przejazd pasażer uiszcza niezwłocznie po wejściu do środka transportu poprzez zakup odpowiedniego biletu lub spełnienie ustalonych przez przewoźnika lub organizatora lokalnego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportu.

2.    Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów i innych opłat, obowiązujących uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych.

3.    Zabronione jest łączenie biletów ulgowych do ceny biletu normalnego. Zakaz ten nie dotyczy biletów uzupełniających, stosowanych wyłącznie przy zmianach cen biletów.

4.    Pasażerowie:

1)    mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego drzwiami przeznaczonymi do tego celu, odpowiednio oznakowanymi przez przewoźnika (wejście, wyjście),

2)    zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy,

3)    zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku, a zamierzający wsiąść do pojazdu na takim przystanku dają znak podniesioną ręką, przy czym czynności powyższe powinny zostać dokonane przez pasażera w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku,

4)    nie powinni  zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu.

5.    Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone: „dla osoby niepełnosprawnej” lub „dla osoby
z dzieckiem na ręku”, jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je, w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

6.    W pojazdach wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.

7.    Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.
 

§ 4.

Pasażerom zabrania się:

1)    jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,

2)    otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,

3)    zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,

4)    wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

5)    spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

6)    korzystanie z urządzeń audio lub wideo w sposób przeszkadzający innym pasażerom albo zakłócanie spokoju w pojeździe w inny sposób,

7)    palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych w pojeździe,

8)    wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

9)    prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne upoważnienie,

10) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.


 

§ 5.

Kierujący pojazdem:

1)    po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy zobowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym zajęcia miejsca w pojeździe (nie dotyczy przerwy określonej przepisami prawa pracy),

2)    zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu tylko na przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy,

3)    ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów,

4)    w przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.

5)    w czasie jazdy nie może prowadzić rozmów (w tym telefonicznych), spożywać posiłków, palić tytoniu, korzystać ze sprzętu audio użytkowanego przez słuchawki oraz sprzedaży biletów.

6)    w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych umożliwi pasażerom na przystankach końcowych wejście do pojazdu podczas postoju.

§ 6.

Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 lub § 5 pkt 3 oraz § 9 i 11, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

Rozdział 3.
Kontrola biletów
§ 7.
 

1.    Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet podczas przejazdu i okazywać lub wręczyć go na żądanie kontrolera biletów.

2.    Brak możliwości nabycia biletu, nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu.

3.    Jeżeli bilet nie został skasowany pomimo istnienia takiego wymogu, pasażer nie może legitymować się takim biletem jako uprawniającym do przejazdu.

4.    Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie biletu imiennego, lub skasowanego biletu jednorazowego.

5.    Bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisu elektronicznego, numeru biletu w przypadku biletu imiennego jest nieważny.

§ 8.

1.    Podmioty i osoby uprawnione do prowadzenia kontroli biletowej.

1)    Kontrolę biletową przeprowadza specjalistyczna firma, z upoważnienia przewoźnika, a także uprawnieni pracownicy reprezentujący przewoźnika.

2)    Osobami uprawnionymi do kontroli biletowej i dokumentów przewozu osób lub bagażu są kontrolerzy, posiadający aktualny, ważny identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym.

2.    Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi biletów dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

3.    W przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów:

a)    braku ważnego biletu lub

 

b)    braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłaty za przejazd przewidzianej
w taryfie przewozowej i opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu. Poświadczenie uregulowania należności upoważnia do kontynuowania jazdy.

4.    W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.

5.    W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.

6.    Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem.

Rozdział 4.
Odpowiedzialność za szkody
§ 9.
 

1.    Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.

2.    Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.

§ 10.

Przewoźnik odpowiada za szkody poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody
w tym pojeździe.

Rozdział 5.
Przewóz zwierząt i bagażu podręcznego
§ 11.
 

1.    Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

2.    W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużej ilości pasażerów, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stanowiących utrudnienie dla przewożonych osób – nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.

3.    W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody.

4.    Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

5.    Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie
w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.

§ 12.

1.    Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń
i wyposażenia powstałe w związku z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt.

2.    Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 13.

1.    W pojazdach nie wolno przewozić:

1)    przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd,

2)    przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,

3)    zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku.

2.   W przypadku nie stosowania się do ww. ustaleń kierujący pojazdem ma prawo odmówić  pasażerowi przewozu.

Rozdział 6.
Skargi i zażalenia
§ 14.
 

1.    Skargi, zażalenia i wnioski dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania się prowadzących pojazdy, działalności firmy zatrudniającej kontrolerów oraz innych kwestii związanych z działalnością przewoźnika można składać w siedzibie przewoźnika. Zażalenia przyjmowane są na piśmie.

2.    W sprawach nie objętych niniejszymi przepisami porządkowymi, zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 15.
 

1.    Kontroli przewoźników w zakresie dokumentów związanych z wykonywaniem lokalnego transportu zbiorowego mogą dokonywać:

1)    organizator, lub osoba przez niego upoważniona,

2)    funkcjonariusze Policji,

3)    inspektorzy Transportu Drogowego,

4)    strażnicy Straży Miejskiej.

2.    Pasażer nie przestrzegający przepisów porządkowych w zakresie kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu podlega przepisom karnym, o którym mowa w Rozdziale 10a ustawy prawa przewozowego.

3.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

4.    Miejsca i terminy przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, numery telefonów oraz poczty elektronicznej przewoźnika są podane w każdym pojeździe łącznie z wyciągiem z niniejszego regulaminu.


   Pobierz regulamin w formacie Word
 
 
 
       
 

               copyright©ZKM