WYCIĄG Z UCHWAŁY RADY MIASTA SANDOMIERZA nr LVII/554/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. i nr LIX/579/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej - opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09 grudnia 2022 r. i 31 stycznia 2023 r.

 
I
Taryfę opłat stosuje się łącznie z Regulaminem przewozu osób.
 
II
Ustala się następujące rodzaje biletów za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Sandomierz:
    1) bilet jednorazowy - uprawnia do przejazdu na całej trasie przejazdu pojazdem,
        w którym bilet został skasowany.
    2) karnet dziesięcioprzejazdowy - ważny we wszystkie dni tygodnia - uprawnia
        do 10 przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych.
    3) bilet okresowy piętnastodniowy - ważny we wszystkie dni tygodnia - uprawnia
        do przejazdu na wszystkich liniach komunikacyjnych przez piętnaście kolejnych
        dni określonych na bilecie.
    4) bilet miesięczny ważny we wszystkie dni tygodnia - uprawnia do przejazdu
        na wszystkich liniach komunikacyjnych w miesiącu kalendarzowym, na który
        został wystawiony.
    5) bilet jednodniowy ważny w dniu skasowania od momentu skasowania
        do godz. 24:00 - uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych.
 

III
Ustala się następujące opłaty i ceny biletów za przejazd środkami
komunikacji miejskiej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie
miasta Sandomierza:

    1) bilet jednorazowy normalny - 2,80 zł.
    2) bilet jednorazowy ulgowy - 1,40 zł.
    3) karnet dziesięcioprzejazdowy normalny - 25,00 zł.
    4) karnet dziesięcioprzejazdowy ulgowy - 12,50 zł.
    5) bilet okresowy piętnastodniowy normalny - 38,00 zł.
    6) bilet okresowy piętnastodniowy ulgowy - 19,00 zł.
    7) bilet miesięczny normalny - 70,00 zł.
    8) bilet miesięczny ulgowy - 35,00 zł.
    9) opłata bagażowa za przewóz roweru i bagażu ręcznego, którego suma trzech
        wymiarów (długości, szerokości i wysokości) przekracza 120 cm (z wyjątkiem
        wózków dziecięcych i inwalidzkich) oraz za przewóz zwierząt (z wyjątkiem
        zwierząt trzymanych na rękach oraz psów przewodników towarzyszących
        osobom niewidomym) wynosi równowartość odpowiadającą opłacie za bilet
        jednorazowy normalny - 2,80 zł.
    10) bilet jednodniowy normalny - 5,00 zł.
    11) bilet jednodniowy ulgowy - 2,50 zł.
 
IV
1. Za przejazd bez ważnego biletu uiszcza się opłatę dodatkową jako 50-krotność     najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanego przez danego przewoźnika.
2. Za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulg i zwolnień w przejazdach     uiszcza się opłatę dodatkową jako 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanego przez danego przewoźnika.
3. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub okazania dokumentu     uprawniającego do ulg i zwolnień w przejazdach firmie upoważnionej do kontroli biletów     w terminie 3 dni roboczych od dnia kontroli ustala się opłatę w wysokości 70,00 zł.
4. Za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu     komunikacji miejskiej bez uzasadnionej przyczyny nakłada się opłatę dodatkową jako     150-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanego przez danego     przewoźnika.
 
V
Zabrania się łączenia dwóch biletów ulgowych do ceny jednego biletu normalnego.
 
VI
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów:
  1. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów:
 
Określenie grupy uprawnionych Dokumenty, jakie osoba upoważniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Dzieci do ukończenia 4-go roku życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna, z którym dziecko podróżuje
Osoby w wieku od 70-go roku życia będące mieszkańcami Sandomierza Dokument tożsamości
Inwalidzi wojenni i wojskowi Legitymacja inwalidzka
Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości
Inwalidzi I grupy oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności będące mieszkańcami Sandomierza Legitymacja inwalidzka
Uczniowie szkół specjalnych Ważna legitymacja szkolna, zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz rodzice, bądź opiekunowie na trasie z domu do przedszkola, szkoły, ośrodka rehabilitacyjnego, leczniczego lub placówki opiekuńczej i z powrotem Legitymacja wystawiona przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rodzic, opiekun - ważny dokument potwierdzający tożsamość
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 10 litrów krwi (kobiety) oraz 12 litrów krwi (mężczyźni) Legitymacja Zasłużony Dawca Krwi I lub II stopnia wraz z dokumentem tożsamości
Inwalidzi słuchu, członkowie Polskiego Związku Głuchych będący mieszkańcami Sandomierza Legitymacja Polskiego Związku Głuchych wraz z dokumentem tożsamości
Ociemniali, niewidomi będący mieszkańcami Sandomierza i ich przewodnicy Legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych i osoba wskazana w trakcie przejazdu
Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości
 
  2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów:
 
Określenie grupy uprawnionych Dokumenty, jakie osoba upoważniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Dzieci w wieku od 4 do 7 lat Oświadczenie rodzica lub opiekuna, z którym dziecko podróżuje
Emeryci, renciści i kombatanci Legitymacja emeryta, rencisty lub kombatanta wraz z dokumentem tożsamości
Inwalidzi o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mieszkający w Sandomierzu Legitymacja rencisty lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości
Inwalidzi w wieku do 18 lat, pracujący - na podstawie indywidualnej zgody Burmistrza Miasta mieszkający w Sandomierzu Zgoda Burmistrza Sandomierza
Dzieci oraz młodzież w wieku od 6 do 18 lat nieobjęte obowiązkiem szkolnym na skutek choroby lub niepełnosprawności Orzeczenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
Studenci wyższych szkół dziennych, uczniowie dziennych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz policealnych Ważna legitymacja szkolna/studencka
 
VII
Osoby, które posiadają prawo do przejazdów bezpłatnych nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za przewożony bagaż oraz za przewożone zwierzęta.
 
Opracowano na podstawie:
      Uchwały Rady Miasta Sandomierza nr LVII/554/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
      Uchwały Rady Miasta Sandomierza nr LIX/579/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej       
w Sandomierzu Spółka z o.o.      

   Pobierz wyciąg w formacie PDF
 
 
 
       
 

               copyright©ZKM